Eredeti kiadás éve: 1994

dr. David R. Hawkins első kiadott könyve, amely addigi és későbbi munkásságának tudományos alapját mutatja be.

Ebben a műben dr. Hawkins a korszerű részecskefizika és a nemlineáris dinamika forradalmi felfedezéseinek fényében mutatja be több évtizedes kutatásainak eredményeit és felismeréseit, melyek során sikerült elemeznie az emberi tudat teljes spektrumát, és lenyűgözően izgalmas térképet alkotnia az emberi létélmény földrajzáról. Ez tulajdonképpen a „tudat anatómiája”, amely felvázolja az emberi lét teljes arculatát, s lehetővé teszi az egyének, társadalmak és az egész faj érzelmi és szellemi fejlődésének átfogó elemzését. Egy ennyire mélyreható és nagy horderejű módszer nem csupán új módon világítja meg az ember helyét és útját a mindenségben, hanem egyben útmutatóként is szolgál valamennyiünk számára, hogy megláthassuk, hol tartunk a spirituális megvilágosodás létráján, s meddig jutottunk az önnön teljességünk elérése felé vezető utunkon. A lét, a lényeg és az isteniség eme megvilágítása olyan képet fest az embernek a világmindenséghez való viszonyáról, amely egészen különleges, mert a léleknek és az értelemnek egyaránt kielégítő választ ad. 

Eredeti kiadás éve: 2001

Az Erő kontra erő folytatása. Mondhatni a trilógia második kötete. 

Magyarul először A VALÓDI ÉN HATALMA címmel jelent meg. Hamarosan viszont már szinte lehetetlenség volt megvásárolható példány találni belőle, ezért új kiadás készült A MINDENSÉG SZEME címen. Bár ugyanannak a könyvnek a magyar fordítása mindkettő, utóbbi nem szó szerinti újranyomása a korábbi fordításnak, hanem egy átdolgozott, átszerkesztett szöveg.  

Dr. Hawkins könyve roppant nagy területet ölel fel. Nem csak a hagyományosan megvilágosodásnak nevezett állapot részletes leírását tartalmazza, hanem elsőként mutatja be és helyezi új megvilágításba az ilyen jellegű ismeretek összefüggéseit az elme és az értelem számára. 

A szöveg váltakozva vezeti be az olvasót a lineáris és a nemlineáris valóságba, amíg meglepő módon a felfoghatatlan nemcsak felfogható, de egyenesen nyilvánvalóvá lesz.

A kísérletek azt bizonyítják, hogy akik kapcsolatba kerültek ezzel a szöveggel, azok tudatosságának mérhető szintje jelentős mértékben fejlődött és emelkedett.

Eredeti kiadás éve: 2003

Az Erő kontra erő és A Valódi Én hatalma folytatása, a trilógia harmadik része.

A könyv a megvilágosodás tudatállapotát igyekszik közelebb hozni az olvasóhoz. A meglehetősen filozófikus téma meglepően közérthető nyelven tárul az olvasó elé, ami talán annak köszönhető, hogy a könyv anyagát részben azok a kezdő és haladó tanítványok által feltett idevágó kérdések és a kérdésekre adott válaszok teszik ki, amelyek a szerző előadásai alkalmával hangzottak el.

Eredeti kiadás éve: 2005

Ez a könyv Hawkins egyik leggyakorlatiasabb írása. Azok számára, akik elköteleződtek a tudatfejlődés mellett, elengedhetetlen kézikönyv, amit biztosan nem elég egyszer elolvasni.

 

Ez a könyv, miután feltárja az ego jellegzetes kifejeződéseit és az azzal együtt járó korlátokat, részletes magyarázatokkal és útmutatókkal látja el az olvasót mindezek meghaladásához. Ezzel kibővíti és kiteljesíti a “tudattérkép” ismert tudatszintjeinek bemutatását. A könyv a hangvételében az egyénre irányul, és a személyesnek megélt blokkok éber jelenlétté való transzformálását tanulmányozza a tudatosság valamennyi szintjén. Az e fajta vizsgálódás progresszív spirituális éberséghez, és a tudatosság magasabb szintjeihez vezet. Végül az olvasó megismerheti azokat a speciális lépéseket, amelyek valamennyi szintet meghaladják, előkészítve olyan előrehaladott állapotokat, mint amilyen maga a megvilágosodás. A különféle meghaladandó akadályok és szintek elemzése során bizonyos elvek, amelyek a szellemi fejlődést támogatják, egyértelművé válnak az olvasó számára. Így ez a könyv sokkal inkább egy gyakorlati kézikönyv, mintsem egy átfogó, ámde teoretikus elemzés.

Eredeti megjelenés éve: 2005

Ez a könyv tartalmazza a legtöbb hivatalos kalibrációt tematikusan szétbontva a művészetektől a politikáig.

Jelenleg magyar nyelven nem elérhető, fordítás alatt, várható megjelenés 2020-ban.

Ez a könyv a közösségi élet, a társadalom, valamint az egyén tudatszintjeinek megoszlását és fejlődését vizsgálja. Ennek a vizsgálatnak a célja az, hogy utat mutasson a béke az integritás felé abban a reményben, hogy az igazság hozzáférhető, gyakorlatias klinikai tudományát az emberek rendelkezésére bocsátva csökkenthető lesz a háború veszélye.

Eredeti kiadás éve: 2006

A könyv egyfajta szellemi összefoglaló, tisztázás a megvilágosodáshoz vezető úton járóknak. “Ebben a könyvben minden megtalálható, amit tudni szükséges annak a tudatállapotnak az eléréséhez, amit megvilágosodásnak neveznek.” (Hawkins által igaznak kalibrált kijelentés.) 

Dr. Hawkins e könyvében végső formába önti és még világosabbá teszi a „megvilágosodás” állapotának valódi mibenlétét, lényegét. Bár a magyarázat és a kontextusba helyezés végett az író a tudatkutatáshoz folyamodik, ez elsősorban a komoly spirituális keresőnek szánt tankönyv. Olyan információkat fed fel, amelyekről csak azok tudnak, akik az egón felülemelkedve megvilágosodtak. Nem más ez, mint az „én”-től az „Én”-ig vezető belső út, és az egymást követő állapotok leírása az olvasó megvilágosodását szolgálja. A misztikus szubjektív állapotait mindig nagy érdeklődés övezte, de a történelem során eddig még nem tisztázták annyira, amennyire ez a félig-meddig önéletrajzi beszámoló teszi. Ez a leírás egyben kezünkbe adja azt az eszközt is, amellyel e ritka állapotok azonosíthatók, és bemutatja a Spirituális Igazság alapvető sajátosságait. Egyházi doktrínák és vallásos hitrendszerek nélkül, példátlanul világosan fedi fel a teljes Spirituális Igazság színtiszta, őseredeti esszenciáját. Tisztázódik, hogy csak azt „ismerjük” igazán, „amik vagyunk”, nem azt, „amiről tudunk”.

Eredeti megjelenés éve: 2008

A könyv elsődlegesen abban nyújt segítséget, hogy hogyan őrizhetjük meg önállóságunkat, függetlenségünket ebben a technológiák, média és különböző rivalizáló csoportok által manipulált modern világban.

A könyv részletesen leírja, hogy miként tegyünk különbséget igaz és hamis közt és, hogy miként különítsük el a látszat illúzióját a belső valóság igazi lényegétől.

Eszközt biztosít az olvasónak arra, hogy olyan félreértéseket tisztázzon, illetve olyan máig megoldatlan ügyeknek járjon a végére, amelyek évszázadok óta teszik próbára az emberiséget és ejtik zavarba a történelem legélesebb elméit is.

Ma már van olyan módszer, amellyel hit és értelem összehangolható és új összefüggésbe helyezhető anélkül, hogy ezek bármelyikének integritása sérülne. Jelenleg van lehetőség arra, hogy tudományosak, racionálisak, logikusak és intellektuális szempontból képzettek legyünk, miközben egy demonstrálható igazolás védelmezte hit által spirituálisan ihletettek maradjunk.

A tudat természetének egyszerű vizsgálata könnyen átjárható hidat képez a korábban egymástól nagyon elszigetelt és különböző világok között. Az ellentét sikeres megoldása abból adódik, hogy felismerjük a valóság egy szélesebb paradigmájának a jelentőségét, amely a tudományos és a spirituális valóságot egyaránt magában foglalja ahelyett, hogy azt – a „vagy-vagy” módszere szerint – két egymástól elszakított, látszólag egymást kizáró kutatási területre osztaná. Mivel ez az igazolhatóan kibővített kontextus egyszerre foglalja magában mind az értelmet, mind a hitet, végre mentes a véleménytől, kétértelműségtől és ellentétektől.

Ez a könyv a túlélés és az önállóság visszanyerésének eszközéül szolgál.

Eredeti kiadás éve: 2009

A könyv az általános kérdések mellett (pl. milyen összefüggés van az elménkben tárolt hiedelmek és testi egészségünk között), fejezetenként tárgyal egyes betegségeket (pl. depresszió, rák, alkoholizmus).  

Ezeket a holisztikus gyógyászattal kapcsolatos előadásokat a szerző eredetileg különböző rehabilitációs szervezetek és klinikai szakorvosok előtt mondta el. A hangsúly a felépülésen van, annak legteljesebb értelmében: mentális, fizikai, lelki, valamint spirituális téren. A “gyógyulás” az EGÉSZséget, teljessé válást jelenti, míg a “kezelés” korlátozott, és rövid távra szól.

Ez a kézikönyv a szerzőnek a témában írt minden előadását magában foglalja, és a sokféle formában megnyilvánuló emberi szenvedés enyhítését szolgálja. Valóban meggyógyulni annyit tesz, mint minden szinten teljessé, egésszé válni.

 Eredeti megjelenés éve: 2011

Minden napra egy idézet a megvilágosodás útján járóknak.

Ez az idézetgyűjtemény, amelyet Dr. Hawkins írásaiból válogatott össze Scott Jeffrey, minden napra egy gondolatot kínál az elmélkedő olvasó számára. Ezek bármelyikének teljes megértése emelheti tudatszintünket.

Eredeti megjelenés éve: 2011

Idézetgyűjtemény Scott Jeffrey összeállításában.

Hogyan haladjunk végig a spiritualitás útján úgy, hogy a szenvedést magunk mögött hagyva megtapasztaljuk Isten szeretetének békéjét, hogy az illúzión felülemelkedve elérjük a megvilágosodást? Ez a gyűjteményes kötet, amely David R. Hawkins műveiből tartalmaz inspiráló szemelvényeket, az ego csalóka természetére hívja fel az olvasó figyelmét, és azt is megtudjuk, hogyan kerülhetők ki az ego csapdái.

Ez a zsebkönyv főként napjaink mindig elfoglalt spirituális tanítványának szól, és megbízható társnak bizonyul a felsőbb igazság keresésének útján.

Eredeti megjelenés éve: 2012

A könyv egy olyan könnyen alkalmazható technikát mutat be, amely használatával fokozatosan elengedhetjük korlátozó érzelmeinket, hiedelmeinket.

Az elengedés egy olyan egyszerű és hatékony módszer, melynek segítségével felszámolhatjuk a szeretet, az öröm, a siker, az egészség, sőt még a megvilágosodás belső gátjait is. Bár dr. Hawkins gyakran nevezi az elengedést „technikának”, mégis inkább egy az emberi természetbe kódolt, gyakran öntudatlanul is megélt belső elmozdulásról van szó. Ha ezt egyszer tudatosan végig kísérjük, olyan eszközzé alakíthatjuk, amelynek az élet bármely területén hasznát vehetjük, legyen az fizikai vagy érzelmi egyensúly, kreativitás, pénzügyi siker, szakmai előmenetel, kapcsolatok, nemiség vagy spirituális növekedés. A könyvben vázolt összefüggések és módszerek nemcsak a kíváncsi olvasónak válnak javára, hanem minden szakembernek is, aki a mentálhigiénia, a pszichológia, a gyógyászat, az önsegítés, a szenvedélybetegségek vagy épp a spirituális fejlődés területén dolgozik.

Eredeti kiadás éve: 2016

A könyv a valódi siker működését és egyes tényezőit ismerteti.

Jelenleg nem elérhető magyarul. A fordításról nincs hír.

Success Is for You draws upon many concepts of Dr. Hawkins’ and applies them to the world of business and the psychology of success.

Dr. Hawkins explains that success is an attitude we inhabit, rather than a goal we strive for.

New readers will find this to be a perfect introduction to an incredible teacher and foremost expert on mental processes, providing profound insights and real-world examples to help anyone focus on—and consequently achieve—what they desire. This fascinating book reveals:

· The causality formula for success (and deconstruction of so-called failure)
· How goodwill can actually turn to profit
· Nine acid-test steps to determine our mode of being
· How to “get to the top” (and why the destination is really our starting point)

Yet its scope ranges far beyond a mere how-to manual. As Dr. Hawkins says, “Having facts and know-how . . . does not guarantee success. There are other factors involved. It is these other secret factors that we are going to explore.” The secret factors—the energetic power principles underlying success—are decoded here . . . delivering an eternal message of possibility for us all.

Eredeti kiadás éve: 2019.

A könyv tartalmazza dr. David R. Hawkins előadásainak összes diáját és azok magyarázatait.

This Book of Slides is a comprehensive “atlas” of the vast terrain covered by Dr. David R. Hawkins in his public lectures, 2002-2011. It contains the compendium of his lecture slides, along with a summary of his teaching at each lecture. Far from being a dry read, this book is filled with real life examples, humorous anecdotes, and personal experiences of “Doc” never before found in written form.

Widely appreciated for his unusual capacity to illumine the Real in everyday terms, Dr. Hawkins lectured on such vital topics as The Nature of God, Nonduality, Self-Realization, Spirituality in the Modern World, Spiritual Community, Spiritual Teachers, The Way of Devotion, Qualities of the Spiritual Seeker, Love, Success, and Happiness.

Eredeti kiadás éve: 2020

A könyv részletesen ismerteti a Tudattérképet, és annak gyakorlati alkalmazását.

Jelenleg nem elérhető magyarul. A fordításról nincs hír.

The Map of Consciousness Explained is an essential primer on Dr. Hawkins’ teachings on human consciousness and their associated energy fields.

Using muscle testing, Dr. Hawkins conducted more than 250,000 calibrations during 20 years of research to define a range of values, attitudes, and emotions that correspond to levels of consciousness. This range of values–along with a logarithmic scale of 1 to 1,000–became the Map of Consciousness®, which Dr. Hawkins first wrote about in Power vs. Force.

In this book, readers will gain an introduction and deeper understanding of the Map, with visual charts and practical applications to help them heal, recover, and evolve to higher levels of consciousness and energy.